Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW
        Ngày 08/9/2018 trường THPT Lê Hồng Phong đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
        Chủ trì hội nghị: Đồng chí Nguyễn Văn Dũng – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.
        Tham dự Hội nghị có đầy đủ CB-GV-NV nhà trường.
        Đồng chí Tạ Công Điệp – Phó Hiệu trưởng thay mặt cho nhà trường thông qua báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.
        Sau 5 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29, Nhà trường đã thu được những kết quả đáng phấn khởi: chất lượng giáo dục luôn giữ vững và phát triển.
        Bên cạnh những kết quả đạt được nhà trường cũng thẳng thắn nêu ra những mặt tồn tại hạn chế và chỉ ra các nguyên nhân từ đó đưa ra nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW trong thời gian tới.


                                                   Đồng chí Nguyễn Văn Dũng - Chủ trì Hội nghị


                               Đồng chí Tạ Công Điệp – Phó Hiệu trưởng thông qua báo cáo sơ kết