Hội nghị CBCCVCNLĐ năm học 2020-2021

Hội nghị CBCCVCNLĐ năm học 2020-2021
Năm học 2020 - 2021 là năm học có nhiều ý nghĩa quan trọng của đất nước: là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, là năm tiếp tục thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ðảng, Quốc hội, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về GDĐT, đặc biệt là hoàn thiện cơ chế, chính sách về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT; triển khai Luật Giáo dục năm 2019.
Thực hiện công văn số 1591/SGDĐT-CĐN ngày 08/9/2020 của SGDĐT-CĐN về việc thực hiện dân chủ cơ sở và tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và Hội nghị NLĐ năm học 2020-2021.
Hôm nay Lãnh đạo và BCH Công Đoàn trường THPT Lê Hồng Phong tổ chức Hội nghị CBCCVCNLĐ năm học 2020-2021 nhằm báo cáo việc thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCCVC và người lao động năm học 2019-2020 đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021.