Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12

Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12
Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong CB-GV-NV và học sinh nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trọng trách lớn lao của quân đội ta trong thời kỳ mới; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xác định đường lối cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và Quân đội Nhân dân Việt Nam; ghi nhận và đánh giá những thành tựu to lớn trong 31 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới. Ngày 21/12/2020 trường THPT Lê Hồng Phong tổ chức Lễ kỷ niệm đồng thời tổ chức thi kiến thức tìm hiểu về ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Một số hình ảnh: